Yasal Uyarı

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Siteye üye olmanız işbu kullanıcı sözleşmesini okuduğunuz, anladığınız ve kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.


1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, münhasıran ESTEL 'e ait bulunan www.estel.com.tr sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile site içerisinde yer alan, kullanıma,üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Estel tarafından yapılmış olan uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Üye, Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle,www.estel.com.tr sitesi ve bu siteye bağlı tüm alt sayfalar içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Estel tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


2. İçerik, Güvenlik ve Kullanım Şartları

Siteye üye olmak suretiyle www.estel.com.trve münhasıran Estel tarafından sunulacak kampanyalar dairesinde mesafeli satım yoluyla alışveriş yapmaya hak kazanacak olan site kullanıcıları aşağıda maddeler halinde sayılan şartları ve bu şartlar dairesinde kendilerine yüklenecek olan yükümlülüklere uygun davranmayı kabul ve taahhüt etmişlerdir. Bu şart ve yükümlülüklere aykırı davranılması halinde ESTEL'in yürürlükteki tüm mevzuattan doğan hakları saklıdır.


3. Site Kullanıcılarının Yükümlülükleri

 • Site kullanıcıları, www.estel.com.trsitesinde yer alan ürün ya da hizmet kupon ya da şifrelerinin Estel'e ait olmadığını, Estel tarafından kendilerine sunulduğunu ve bu ürünlerin ya da hizmetlerin o ürün ya da hizmetin esas satıcısı olan firma tarafından sunulduğunu kabul ederler.
 • Sitede yer alan çalışmaların (tasarım, imge, html kodu, diğer kodlamalar ve metin) içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalayamaz, farklı amaçlarla kullanamaz, paylaşamaz, çoğaltamaz ve bu eylemlere teşebbüs edemezler.
 • Estel nin, bilgileri, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari markaları, ticari görünümü veya unnadó vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi haklarına tecavüz teşkil edecek hiçbir eylemde bulunamazlar.
 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yürürlükteki mevzuatına ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konmuş uluslar arası antlaşmalara aykırı ve / veya uygunsuz (ahlak değerlerine uymayan), yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgileri siteye kaydedemez ve kullanamazlar.
 • Üyeler, Estel tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları ve www.estel.com.trsitesine erişim sağlayan araçlarının (e-posta, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususların sorumluluğunu münhasıran yüklenirler. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara dair sorumluluğu yüklenirler. Üyeler, bir başka kullanıcının e-postasını (elektronik posta adresini), şifresini kullanamaz, www.estel.com.tr'a bir başkasına ait bilgiler vasıtasıyla erişim sağlayamaz.
 • Üyeler, www.estel.com.trsitesine internet üzerinden erişim sağladıkları takdirde, erişim bilgilerinin ve IP numaralarının Estel Tarafından istatistiki amaçlarla kayıt altına alınabileceğini ve siteye tekrar girişlerini kolaylaştırmak adına www.estel.com.trsitesine erişim amacıyla kullandıkları tüm bilgisayarlara “çerez” adı verilen kayıtların yerleştirilebileceğini kabul ederler.
 • Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek çalışmalar yapamaz, mevcut yazılımların çalışmasını engelleyecek uygulamaların kullanamaz, site muhteviyatında yer alan bilgileri değiştiremez, kopyalayamaz ve çoğaltamazlar.
 • Estel’nin gerçekleştireceği her türlü kampanya kapsamında, kampanyalara katılmaya hak kazanan üyelerin, üye bilgilerini kampanya ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını, kampanyaya katılmamış olsa dahi siteye üye olan tüm kullanıcıların bu üyelik dairesinde sundukları her türlü bilgi ve kayıtlarının; tüketici davranışlarını araştırmak, istatistik veriler elde etmek, pazar araştırmalarında kullanılmak ve benzeri amaçlarla saklanabileceğini ve bu amaçlar doğrultusunda üçüncü kişiler ile paylaşılabileceğini, kendilerine toplu e-posta, SMS ve sair iletişim kanalları kullanılmak suretiyle çeşitli bilgilendirme ve tanıtım mesajları gönderilebileceğini ve bu sebeple Estel’den her hangi bir tazminat, zarar tazmini ya da sair menfaat talebinde bulunma haklarının olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Sitede kullanılan yazılım ve tasarımın her hakkı ESTEL 'e ait olduğunu kabul eder bu yazılım ve tasarımları izinsiz olarak kullanmamayı ve yürürlükteki mevzuata aykırılık teşkil edecek şekilde bu tasarım veya yazılıma yönelik hiçbir tecavüz ya da eylem gerçekleştirmemeyi kabul ve taahhüt ederler.
 • Kullanıcılar, Estel.com.tr internet sitesi Estel'e ait/bağlı olmayan başka internet sitelerine bağlantı ve referans içerebileceğini ve işbu sitelerin içeriklerinden Estel'in sorumlu tutmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
 • Kullanıcılar, her bir kullanıcının bir üründen en fazla üç adet satın alabileceğini, bu sayının Estel tarafından herhangi bir zamanda ve uyarıya gerek duyulmaksızın değiştirilebileceğini ve bu sayının değiştirilmesi veya bu sayının üzerinde ürün satın alamaması durumunda herhangi bir talep hakkı olmadığını kabul eder.
 • Üyeler, kullanıcı adı olarak elektronik posta adresini girip, şifre oluşturduktan sonra kullanıcı sözleşmesini kabul ettiğini onaylayarak unnadó.com sitesine giriş yapabilir.
 • Üyeler, şifre değişikliği, üyelik iptali gibi işlemleri site üzerinden gerçekleştirebilir.Şifre değişikliği ve üyelik iptali işlemlerinin kendi tasarruflarında olması halinde bu eylemlerden dolayı Estel'i sorumlu tutamazlar.
 • Üyeler, site üzerinde kendilerine sunulacak olan ürünleri ve hizmet kuponları ya da şifrelerini sitede gösterilen fiyatlar üzerinden satın almak ve bu ürünlerin site tarafından belirlenecek sürede taraflarına gönderilmesini talep etmek hakkını haizdir. Kullanıcıların başta 4077 Sayılı Kanun olmak üzere her nevi yasal hakkı saklıdır. Site kullanıcıları, site üzerinde satın aldıkları ürünleri Mesafeli Satışlara dair kanun hükümleri sınırları dairesinde iade yahut iptal hakkını haizdir.
 • Sitede satışa sunulan ürünler ve hizmet kuponları ya da şifreleri sınırlı sayıda olup her bir ürün belli bir süre satışta bulunacağını, kampanya süresince sınırlı miktarda sunulmakta olan bu ürünlerin tükenmesi ya da ürüne dair kampanyanın sona ermesi halinde kendilerine, sitede gösterilen ürünün satın alamayacaklarını, bu surette herhangi bir tazminat hakkını haiz olmadıklarını kabul ederler.
 • Üyelerin satın almış oldukları hizmet kuponları ya da şifreleri, o kupon ya da şifrenin gösterdiği hizmetten yararlanma hakkını tanır. Bu hizmetler ESTEL dışında kalan üçüncü kişiler tarafından sağlanmaktadır. Bu itibarla, bahsi geçen bu hizmetin süresi, kalitesi ya da kapsamından ESTEL sorumlu tutulamaz.

4. Estel.com.tr (Estel)'nin Hak ve Yükümlülükleri

 • Site Kullanıcılarının, yukarıda sayılan yükümlülüklerden bir ya da birden fazlasına aykırılık teşkil eden eylemlerde bulunduğunun tespiti durumunda Estel söz konusu kullanıcının site üyeliğini iptal ve kullanıcının siteye erişimine engel olma hakkına sahiptir.
 • Estel www.estel.com.trsitesi dairesinde sunduğu kampanya bilgilerini, her nevi site içeriğini, kampanya şartlarını ve kampanya süresi ile hizmet satışlarını, bu satışların içeriği ve sürelerini dilediği zaman ve şekilde değiştirme hakkına sahiptir.
 • Estel Kullanıcılarına, yaptıkların ürün ve hizmet alımlarında kullanmak üzere ücretsiz olarak indirim çekleri verebilir. Bu maddede belirtilen indirim kuponları, Estel Dışında kalan HİZMET SAĞLAYICILAR tarafından sitede gösterilen kuponlarından tamamen ayrıdır. Estel tarafından münhasıran site kullanıcılarına sunulan bu indirim çeklerinin değeri Estel Tarafından tespit edilir ve site kullanıcıları her bir alışverişlerinde aynı anda en fazla üç indirim çeki kullanabilirler. Bahsi geçen bu indirim çekleri sayesinde yapılacak indirim değeri, indirim çekinin kullanım şekline dair esaslar ve indirim çeklerinin kullanılabileceği zaman dilimlerini tespit hakkı yalnız Estel'e aittir.
 • Estel, üyenin sözleşme konusu ürün ve hizmet sunumlarından, teknik arızalar ve yürürlükteki yasalar ve hukuk doktrini dairesinde mücbir sebep olarak sayılan hallerin meydana geldiği durumlar dışında, yararlandırılacağını, kabul ve taahhüt eder.
 • Üyenin unnadó sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlarca talep edilmesi halinde, ilgili üyenin siteye kayıt sırasında www.estel.com.trsitesine bildirdiği ya da üyenin kullanmakta olduğu bilgisayar tarafından otomatik olarak bildirilen tüm verileri yasal mercilerle paylaşma hakkını saklı tutar.
 • Estel taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede değişiklik yapma hakkına sahiptir. Estel sözleşmede gerçekleştirilecek değişiklikler kullanıcı tarafından onaylanıncaya kadar kullanıcının www.estel.com.trsitesini kullanımına engel olma ve site üyeliğini iptal etme hakkını saklı tutar.
 • Estel'nin herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı saklıdır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul etmiş sayılacaktır.
 • Üye üyelik işlemlerini tamamladıktan ve/ veya sitenin sunacağı kampanyalardan faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümleri ile birlikte sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul etmiş olacaktır.
 • Üye/üyeler, işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Estel 'in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, Estel, üyenin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için üye'ye aynen rücu hakkını haizdir.
 • Site Kullanıcıları (Üyeler) site üzerinde kendilerine özel ya da tüm site kullanıcılarına açık olmak üzere gösterime sunulması amacıyla diledikleri bir ya da birden fazla sayıda dijital eseri (dijital ortama aktarılmış resim, müzik ya da ses dosyası) ESTEL'e ulaştırabilirler.

  Böyle bir durumda kullanıcılar; sisteme göndermiş oldukları eserin ya da eserlerin üzerinde tam ve eksiksiz şekilde tasarruf yetkisi ve hakkı sahibi olduklarını, bu yetki ve haklarının tamamını gönderme anından itibaren kesin ve geri dönülmez olarak ESTEL'e devretmiş sayılacaklarını, bu eserin www.estel.com.trsitesi ya da bu sitenin alt sayfalarında veya ESTEL ya da ESTEL'in iştirakçisi olan sair firmalar tarafından işletilmekte olan herhangi bir başka sitede kullanımına karşılıksız ve süresiz olarak muvafakat ettiklerini, ESTEL'in eserlerin gösterimine dilediği zaman kesin ya da geçici olarak engel olma hakkını saklı tuttuğunu, bu kullanım ya da kullanıma gerek ESTEL gerekse kullanıcı eliyle son verilmesi neticesinde ESTEL'in kendilerine hiçbir nakdi, ayni ya da sair şekilde ödeme yapma ya da tazminat verme yükümlülükleri altında girmiş sayılmayacağını, eserlerin kullanımı nedeniyle özel ya da tüzel üçüncü kişi tarafından yöneltilebilecek her neviden maddi ve manevi tazminat talepleri ile sair her neviden zarar tazmini taleplerinin ESTEL'e ulaşması anından sonra bu türden tüm ödemeleri ve tazmin mükellefiyetlerini ve bu nedenle ortaya çıkabilecek herhangi bir yasal takip nedeniyle ESTEL tarafından ödenmesi gerekecek her neviden mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini ilk talep anında ve nakten ESTEL'e ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

FESİH

Sözleşme, üyeliğin kullanıcı ya da site yönetimi tarafından sona erdirilmesi (iptal edilmesi) ile birlikte herhangi bir uyarıya gerek kalmadan hükümsüz sayılacaktır.


YETKİ

Sözleşmenin uygulanması ile ilgili doğabilecek bütün anlaşmazlıklar İstanbul Mahkemeleri'nde görülecektir.

Toptan Satış
E-Posta Adresiniz:
E-Posta Adresiniz: Şifreniz: Şifremi Unuttum
Şifremi Unuttum!
E-Posta Adresiniz:
Ücretsiz Üyelik
E-Mail Adresiniz:
Ürün Adet Ürün Fiyatı Toplam